Koulutustarjonta

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Osaamistavoitteet

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oman alansa pedagogisena asiantuntijana, aineenopettajana ja kasvattajana. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kehittämään opetettavan aineensa didaktiikkaa. Hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta sekä tukemaan oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

 

Koulutuksen sisältö

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joiden laajuus on 25 op sekä aineopintojen tasoisista pedagogisista opinnoista, 35 op. Opiskelija voi sisällyttää aineenopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai Tampereen teknillisen yliopiston tutkintoon.

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Aineenopettajakoulutuksessa korostuu ainedidaktiikan monitieteisyys. Opinnoissa tutkitaan ja tarkastellaan aineen opettamista ja oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnot luovat perustan oman työn jatkuvalle kehittämiselle.

Opintojen rakenne

Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joiden laajuus on 25 op sekä aineopintojen tasoisista pedagogisista opinnoista, 35 op.

Kasvatustieteiden perusopinnot

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat, 5 op

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, 5 op

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku, 5 op

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen, 5 op

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5

Kasvatustieteen aineopinnot

PEDA1 Ainedidaktiikka I, 5 op

PEDA2 Ainedidaktiikka II, 5 op

PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus, 7 op

PEDA4 Perusharjoittelu, 6 op

PEDA5 Tutkiva harjoittelu, 8 op

PEDA6 Laajentava harjoittelu, 4 op

Uramahdollisuudet

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.