Koneen Säätiöltä 2,9 miljoonaa Tampereen yliopistoon

Julkaistu 8.12.2016 - 15:31

Tampereen yliopiston tutkijat ja tutkimusryhmät saivat hieman yli 2,9 miljoonaa euroa apurahoja Koneen Säätiöltä. Suurimman yksittäisen apurahan, 500 000 euroa, sai Tampereen yliopiston tutijakollegium kahden tutkijan palkkaamiseen kolmeksi vuodeksi.

Koneen Säätiö myönsi kaikkiaan 41,6 miljoonaa euroa 615 henkilölle, työryhmälle tai organisaatiolle. Tänä vuonna Säätiölle tuli 6 350 hakemusta.

Tampereen yliopiston ja sen tutkijoiden saamat apurahat:

Tampereen yliopisto 500.000 €

Kahden Senior Fellow'n palkkaaminen Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin. 3-vuotinen hanke.

Hankkeessa palkataan Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin (Institute for Advanced Social Research, IASR) Kone Foundation Senior Fellow vuosiksi 2017–2019 Itämeren alueen yhteiskuntien tutkimukseen vertailevasta tai transnationaalisesta perspektiivistä. Lisäksi palkataan Scholars at Risk -verkoston kautta rekrytoitava omassa maassaan sorron kohteeksi joutunut tutkija vuosiksi 2017–2019. Tällä hetkellä instituutissa työskentelee kaksi turkkilaista SAR-tutkijaa.

FT, dosentti, yliopistonlehtori Maria Mäkelä ja työryhmä 261.000 €

Kertomuksen vaarat. Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia.

Projekti tutkii, miksi ja miten kertomuksesta on tullut hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto, mitä riskejä tähän liittyy ja miten tutkijat voivat lisätä kriittistä ymmärrystä kertomusmuodon voimasta ja vaaroista.

Yliopistonlehtori Sirke Mäkinen ja työryhmä 220.000 €

Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta – Suomalais-venäläinen tutkimus- ja toimintahanke.

Suomalais-venäläinen tutkimusryhmä lähestyy Suomen ja Venäjän hyvän naapuruuden rakentamismahdollisuuksia koulutusyhteistyön näkökulmasta.

University Researcher Élise Féron and workgroup 220.000 €

Regional Challenges to Multilateralism. Academic research and artistic work, or work based on them.

Dosentti, yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino ja työryhmä 274.000 €

Kielellisten populaatioiden muutos ajassa.

Tutkimus selvittää Helsingin puhekielen muutosta yhdistämällä sosiolingvistiseen tutkimukseen toisaalta evoluutiobiologian menetelmiä ja toisaalta muuttuvien rakenteiden analyysiä kognitiivisen kielitieteen keinoin.

YTT Laura Ahva ja työryhmä (Sovittelujournalismin työryhmä) 130.000 €

Sovittelujournalismi: Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden julkisesta keskusteluttamisesta.

Tutkimushanke on syntynyt toimittajien ja tutkijoiden yhteisestä motivaatiosta muuttaa ja liennyttää keskusteluilmapiiriä tieteellisen tutkimuksen ja journalismin keinoin ja siten tukea demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa.

Yliopistonlehtori Anni Kangas ja työryhmä 142.000 €

Tiede, taide ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: dialogeja idän ja lännen välillä.

Hanke on suomalais-venäläinen tutkimusprojekti, jossa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiä lähestytään yhteiskuntia yhdistävinä ajankohtaisina kysymyksinä. Tutkimus paneutuu erityisesti maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiin.

FT, tutkija Teemu Paavolainen 116.400 €

Plural Performativity: Theatrical Models Against the Inversion of Western Thought (Esityksen monikko: teatteriteoreettisia ratkaisuja yksilöajattelun eettiseen ja poliittiseen kriisiin)

Tässä tutkimuksessa identiteetin, vallan, tarinan ja historian inversioita pyritään purkamaan kahdeksalla lähinnä teatterin käytäntöihin pureutuvalla tapaustutkimuksella renessanssista nykyhetkeen.

Filosofian tohtori Jenni Kuuliala ja työryhmä 109.000 €

Vammaisuuden vaiettu historia – identiteetti, osallisuus ja yhteiskunta: Historiantutkimuksen ja ihmisoikeusliikkeen yhteistyötä kehittävä hanke.

Hankkeen tavoitteena on saattaa vammaisuuden ja mielisairauden historian tutkimustuloksia suuren yleisön ja erityisesti vammaisten ja mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien itsensä tietoisuuteen sekä luoda yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta tutkijoiden ja järjestökentän toimijoiden välille.

Tutkija (post doc) Jenni Mäenpää 100.000 €

Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median aikakaudella: Uutiskuvan matka kansainvälisiltä markkinoilta suomalaiselle loppukäyttäjälle.

Projektissa tutkitaan kansainvälistä uutiskuvavälitystä ja kuvatoimittamista. Tutkimus toteutetaan havainnoimalla kuvavalintaa ja kuvavälitystä tekevien ammattilaisten työtä kolmessa kohteessa Iso-Britanniassa ja Suomessa.

FM Emilia Tuuri 92.000 €

Kieltenvälinen ja kielensisäinen variaatio liikkeen ilmaisussa –Sijakielen näkökulma leksikalisoinnin typologiaan

VTM Maija Jokela 90.000 €

Nuorten kansalaisuus toiminnassa. Etnografinen tutkimus elämänpoliittisista liikkeistä.

FT, professori, dosentti Sirkku Kotilainen ja työryhmä 87.000 €

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla.

Lukutaito jakaa suomalaisia kahtia jo nuoruudessa. Maahan muuttavalla matka lukutaitoon ja oman äänen kuuluviin saattamiseen on kantasuomalaisia pidempi. Nuoret estradille -hankkeessa lisätään ymmärrystä varsinkin lukutaitohaasteista nuoruuden koulutussiirtymissä.

Hallintotieteiden tohtori Juha Peltomaa 78.000 €

Biotalousekosysteemien rakentaminen – kestävää järjestelmämuutosta vai keisarin uudet vaatteet?

Tutkimus seuraa valikoituja biotalousyrityksiä etnografian keinoin. Tutkimuksessa selvitetään, miten eri tasoisten toimijoiden välinen dynamiikka vaikuttaa järjestelmien syntyyn ja toimintaan erityisesti biotalousympäristössä, jossa on kysymys sekä vuosisatoja vanhasta että täysin uudesta. Tutkimus keskittyy Äänekosken biotuotetehtaan ympärille järjestäytyvään biotalousekosysteemiin.

FT Samu Kytölä 72.000 €

Homoseksuaalisuuden diskurssit miesten jalkapallon ’kentillä’.

Jatko-opiskelija / YTM Aki Luoto 70.800 €

Rockmuusikot ”kansan edustajina”: Muusikoiden rooli suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa 1970–1990-luvuilla.

Väitöskirjassa tutkitaan rockmuusikoiden merkitystä ja roolia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun.

VTM Aino Alatalo 63.000 €

Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen prosesseista.

FM ja VTM Katri Johanna Tukiainen 62.640 €

Onko Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsisotilastilanne vuodesta 1989 kehittynyt parempaan vai huonompaan suuntaan 2010-luvulle tultaessa, painopisteenä erityisesti Keski-Afrikka ja Suurten järvet?

PsT, Professori Kalevi Korpela ja työryhmä (RestoWalk) 47.000 €

Metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuusharjoitteiden elvyttävät vaikutukset.

Tutkimuksessa selvitetään kokeellisesti, parantavatko metsäpolun varrella esitetyt, tutkimustiedon mukaisesti laaditut tietoisuusharjoitteet elpymistä ja hyvinvointia. Tutkimusta varten on käytettävissä maailmassa ainutlaatuinen harjoitetauluja sisältävä metsäpolku, joka tehtiin Ikaalisiin Metlan ja Tampereen yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä vuonna 2010.

FT, yliopistonlehtori Jarkko Niemi 44.000 €

Selkuppisamojedien lauluperinteet: säemuotoisen kielen tekstikorpus ja lauluesitysäänitteiden metrinen rakenneanalyysi. Etnomusikologinen tutkimusprojekti.

Tutkimus- ja analyysiprojektin tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen kattava selkuppisamojedilaisen laulumuotoisen suullisen perinteen korpus.

Dr Anna Matyska 33.400 €

Transnational posted workers and their families: debating the class-making on the move.

This research recognizes that class is increasingly made on the move and not in static locations, thus challenging the relevance of established class categories and analysis. Transnational mobility shifts class formation from a single national framework into a transnational space rooted in multiple localities.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tanja Aitamurto 32.400 €

360-asteinen video kuuluu meille: Kaikille, kaikilta, 360°

Projekti näyttää maailmaa vähemmistöjen näkökulmasta 360-asteisen videon avulla, tutkii 360°-videon merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä demokratisoi uuden median paradigmaa tuomalla 360-asteisen median kansalaisten käsiin.

YTM Paula Nissilä 32.000 €

Uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa: herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden kokemukset.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen 30.320 €

State Administration Reform as a Catalyst for Change in the Welfare State – The Case of Finland in the Context of the European Union's Fiscal Harmonization.

Väitöstutkimus käsittelee Euroopan unionista Suomeen tulevaa talouspoliittista ohjausta, joka realisoituu valtionhallinnon sekä julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion muutoksina.

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry 30.000 €

Maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kotimaisen julkaisutoiminnan kehittäminen.

YTM Silja Lanas Cavada 28.320 €

”Häpeän media” – keitä me olemme? Mediajärjestelmän ja toimittajien ammatti-identiteetin muutos Tunisiassa arabimaailman kansannousujen jälkeen.

Hallintotieteiden maisteri Eeva Rinne 28.320 €

Monikulttuurinen maailmankuva, kansallinen identiteetti ja rasismi suomalaisissa oppikirjoissa ja nuorten kokemuksissa.

Väitöstutkimus pureutuu koululaitoksen välittämän institutionalisoidun tiedon rakenteisiin ja näkökulmiin. Siinä tutkitaan 2000-luvulla käytettyjen suomalaisten maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin oppikirjojen tuottamaa (moni)kulttuurista maailmankuvaa ja kansallista identiteettiä diskurssianalyysin keinoin.

PhD Candidate Rie Fuse 14.160 €

Finland as Japan's Ideal Other: Representation of Otherness in Japanese Texts on Aki Kaurismäki's Films.

Kirjallisuudentutkijain Seura 4.000 €

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain.

YTT, dosentti, akatemiatutkija Anna Rastas 1.000 €

Afroeuropeans 2017 konferenssin kulttuuriohjelma ja kansainvälisten tutkijoiden, taiteilijoiden ja aktivistien yhteistapaamiset.

Lajissaan 6. kansainvälisen monitieteisen tutkijaverkoston ja järjestämä Afroeuropeans: Black Cultures and Identities in Europe -konferenssi tuo 6.–8.7.2017 Tampereelle mustien, afrikkalaistaustaisten eurooppalaisten asemaan ja kulttuureihin perehtyneitä taiteilijoita, aktivisteja ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Konferenssin kanssa samaan aikaan Tampereella järjestetään jo 16. Fest Afrika festivaali. Koneen säätiön rahoitus on tarkoitettu konferenssin akateemisen ohjelman ohella järjestettävän kulttuuriohjelman kustannuksiin.

Koneen Säätiön vuoden 2016 apurahapäätökset