Aaltosen Säätiöltä 2,1 miljoonaa apurahoja

Julkaistu 21.11.2016 - 10:16

Emil Aaltosen Säätiö myönsi yhteensä 2,1 miljoonaa euroa projektiapurahaa kymmenelle tutkimushankkeelle. Kaikki apurahat ovat suuruudeltaan 210 000 euroa.

Säätiölle toimitettiin kevään 2016 haussa kaikkiaan 487 projektihakemusta, joista 24 valittiin jatkokäsittelyyn ja 10 niistä tuli valituksi.

Tampereen yliopistosta apurahoja saivat psykologian tohtori Jukka Leppänen lapsen varhaiskehitystä koskevaan tutkimukseen ja filosofian tohtori Niina Lilja tutkimukseen suomen kielen käytöstä ja oppimisesta arjen vuorovaikutustilanteissa.

Leppäsen tutkimus koskee katsekontrollin poikkeamia lapsen varhaiskehityksen ennustajana. Hankkeessa tutkitaan silmänliikkeiden kuvaukseen perustuvan menetelmän käyttöä lasten aivotoimintojen arvioinnissa.

Tutkimuksessa kerätään laaja monikansallinen silmänliikeaineisto 7 kuukauden ikäisiltä lapsilta, tunnistetaan koneoppimis- ja klusterointimenetelmien avulla aineistosta lapsen katsekontrollia kuvaavia muuttujia ja verrataan 7 kuukauden tuloksia 24 ja 48 kuukauden iässä tehtyjen kehitysarvioiden tuloksiin.

Tutkimuksen tuloksena saadaan uusia silmänliikeaineistojen analyysimenetelmiä, uutta tietoa silmänliike-kuvauksen ennustearvosta sekä mahdollisesti uusia laajasti hyödynnettävissä olevia indikaattoreita aivotoiminnan poikkeamien tunnistamiseen ja varhaiskehityksen ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Niina Liljan tutkimusprojektissa analysoidaan arkielämän vuorovaikutustilanteiden kielenkäyttöä suomen kielen oppimisen näkökulmasta ja kehitetään tämän pohjalta pedagogisia käytänteitä aikuisten suomi toisena kielenä -koulutuksen tehostamiseksi.

Projektia motivoi sosiaalinen ja toiminnallinen näkemys kielen oppimisesta toistuvien kielenkäyttökokemusten kautta ohjautuvana prosessina. Analyysimenetelmä on multimodaalinen keskustelunanalyysi. Tulokset lisäävät ymmärrystä kielen oppimisesta vuorovaikutuksellisena ilmiönä ja auttavat kehittämään menetelmiä, jotka edesauttavat vuorovaikutusta suomen kielen oppijoiden ja äidinkielisten puhujien kesken.