Työperäiset altistukset ja virtsarakon syövän riski

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, keltainen sali F025, Arvo Ylpön katu 34

Kishor Hadkhale
Kuva: Jonne Renvall

MHS Kishor Hadkhalen väitöstilaisuus

Occupational exposure and risk of bladder cancer : Population based studies in the Nordic countries and Canada (Työperäiset altistukset ja virtsarakon syövän riski : Väestötutkimukset Pohjoismaista ja Kanadasta)

Väitöskirja kuuluu epidemiologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Takala (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Eero Pukkala.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
 

Työperäiset altistukset ja virtsarakon syövän riski

Virtsarakon syöpä on yhdeksänneksi yleisin syöpätyyppi maailmanlaajuisesti. Se on yleisempää miehillä kuin naisilla ja se ilmenee yleisimmin yli 60-vuotiaana. Tupakointi tiedetään sen tärkeimmäksi riskitekijäksi, mutta ammattiin liittyvien tekijöiden arvioidaan olevan syynä jopa viidennekseen kaikista virtsarakon syöpätapauksista teollistuneissa maissa. Kishor Hadkhalen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli todentaa työhön liittyvien tekijöiden ja virtsarakon syövän riskin yhteyttä.

Tutkimus perustuu Nordic Occupational Cancer (NOCCA) -tutkimuksen ja Canadian Census Health and Environment Cohort (CanCHEC) -tutkimuksen aineistoihin. NOCCA käsittää kaikki pohjoismaiset työikäiset henkilöt, jotka osallistuivat yhteen tai useampaan väestönlaskentaan vuosina 1960-1990, yhteensä 15 miljoonaa henkilöä. Seurantatutkimus aloitettiin varhaisimmasta väestökyselystä ja se jatkui vuoteen 2005 saakka. Väestönlaskentarekistereistä saatiin työhistoria ja muut tarvittavat taustamuuttujat, jotka yhdistettiin kansallisiin syöpärekistereihin. Kanadalaiseen 2.7 miljoonan henkilön aineistoon yhdistettiin vuoden 1991 väestölaskennan, kuolleisuusrekisterin ja verotietoja. Pohjoismaisessa aineistossa oli seurantajaksolla lähes 150,000 ja kanadalaisessa runsaat 8000 virtsarakon syöpää.

Pohjoismaissa virtsarakkosyövän riski oli huomattavasti väestön keskiarvoa suurempi tupakkateollisuuden työntekijöillä (57 % suurempi), nuohoojilla (48 %), tarjoilijoilla (43 %), kampaajilla 28 %), merimiehillä (22 %), ja kirjapainotyöntekijöillä (21 %). Väestökeskiarvoa selvästi pienempiä riskejä havaittiin maanviljelijöillä (30 % alle keskiarvon), metsätyöntekijöillä (25 %) ja puutarhureilla (22 %). Tulokset olivat aika erilaiset Kanadan ja Pohjoismaiden välillä. Molemmissa aineistossa samalla tavalla kohonnut riski havaittiin vain myyntityöntekijöillä. Opettajilla ja maataloustyöntekijöillä oli molemmissa kohorteissa alentunut virtsarakon syövän riski.

Kolmannessa osatutkimuksessa arvioitiin NOCCA-aineiston miesten tupakoinnin määrää eri ammateissa sen perusteella, kuinka paljon heillä esiintyi keuhkosyöpää. Kun virtsarakkosyövän riskiluvut vakioitiin arvioidulla tupakoinnin määrällä, riskivaihtelu ammattien välillä pieneni. Muutamissa ammateissa (nuohoojat, tarjoilijat, kokit, kampaajat ja kirjapainotyöntekijät) tupakointi ei kuitenkaan selitä koko riskiä.

Neljäs osatutkimus arvioi liuotinaltistusten yhteyttä virtsarakon syöpään riskin neljässä Pohjoismaassa (poisluettuna Tanska). Syöpätapausten ja verrokkien työnimikkeet linkitettiin ammattialtistusmatriisiin kumulatiivisten altistusmäärien arvioimiseksi (NOCCA-JEM). Tutkimuksessa havaittiin selvästi lisääntynyt riski niillä, jotka olivat altistuneet eniten trikloorietyleenille (23 % suurempi riski kuin altistumattomilla), tolueenille (20 %) ja bentseenille (16 %).

Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan ammatti on yhteydessä virtsarakon syövän riskiin mutta tupakointi on tärkein riskitekijä. Liuotinaltisteilla näytti olevan merkittävä rooli. NOCCA on maailman suurin ammattikohtaista syöpäriskiä tarkasteleva tutkimus ja CanCHEC puolestaan suurin kanadalainen vastaavanlainen tutkimus. Suuri syöpätapausmäärä ja mahdollisuus käyttää vuosikymmenien taakse ulottuvia työhistoriatietoja antoivat tälle väitöskirjatutkimukselle ainutlaatuiset edellytykset selvittää virtsarakon syövän ja ammatin välisiä riippuvuuksia tavalla, jollainen ei ole ennen ollut mahdollista.

                                           ******

Hadkhalen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2435, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1948, Tampere University Press 2018.