Jännitteiden johtaminen luovassa sisältökehitystyössä

Alkaa
Alkaa kello
13.15 (Ruotsin aika)
Paikka

Jönköping International Business School, auditorium B1014, Jönköping University, Sweden

Väittelijä Sari Virta

KTM (ekonomi) Sari Virran väitöstilaisuus

Managing Tensions in Creative Content Development Work: Cases from the Media Industry (Jännitteiden johtaminen luovassa sisältökehitystyössä: Tapaustutkimuksia media-alalta)

Väitöskirja kuuluu mediatutkimuksen / mediajohtamisen alaan.

Vastaväittäjänä on associate professor John Oliver (Bournemouthin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Gregory F. Lowe.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Live-streaming väitöstilaisuudesta: https://youtu.be/tAU5poQioF8

 

Kehitystyö jää mediayhtiössä tuotannon jalkoihin, jos jännitteitä ei johdeta

Johtajien kannattaa hyväksyä organisatoriset jännitteet ja hyödyntää niitä. Jännitteet kuuluvat vääjäämättömästi luovaan sisältökehitystyöhön. Näitä jännitteitä ei voi ratkaista eikä tämän tavoittelu ole edes hyödyllistä. Sen sijaan jännitteitä tulee johtaa niiden ”kanssa” eikä niitä ”vastaan”.

Luovien toimialojen merkitys kasvaa tietointensiivisten yhteiskuntien taloudessa ja arvonluonnissa. Luovat sisällöt ovat erityisesti mediaorganisaatioiden strateginen resurssi, ja niiden jatkuva kehitystyö on keskeisessä roolissa uudistumisen ja innovaatioiden kannalta. Sari Virran väitöskirja tarjoaa uutta tietoa sisältökehitystyön johtamisesta erityisesti tähän työhön kuuluvien jännitteiden näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan organisatoriset jännitteet ovat erityisen haasteellisia suurille ja vakiintuneille organisaatioille, jotka kohtaavat disruptiivisia eli koko toimialaa ravistelevia muutoksia toimintaympäristössään.

Jos johtamisessa onnistutaan, jännitteet voivat palvella luovan työn edistäjinä. Mikäli sisältökehitystyötä ei tueta erityisesti ja konkreettisesti johtamisen kaikilla tasoilla, kehitystyö jää nykyisen tuotannon ja liiketoiminnan jalkoihin. Näin siitä huolimatta, että se on tyypillisesti strategioiden ja johtotason tavoitteiden ytimessä.

Väitöskirjatutkimuksen keskiössä onkin nykyisen liiketoiminnan (”exploitation”) ja tulevan liiketoiminnan (”exploration”) suhde, jossa moninaisia jännitteitä on johdettava luovan työn käytännöissä. Teoreettisena kattokäsitteenä käytetään dualiteetin käsitettä, jolla viitataan organisatorisiin voimiin tai elementteihin, jotka ovat näennäisesti vastakohtaisia mutta toisistaan riippuvaisia, ja joiden suhde on jatkuvassa muutoksessa. Tämän myötä luovassa työssä syntyy jännitteitä, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa, esiintyvät yhtä aikaa, ovat pysyviä ja ylittävät organisatorisia rajoja sekä organisaatioiden sisällä että niiden välillä.

Luovan työn johtamisessa on tärkeää vaivannäkö jännitteiden ennakoimiseksi, tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja niiden keskellä luovimiseksi, jotta luovien ja laajemminkin tietointensiivisten toimialojen organisaatiot voivat onnistua pyrkimyksissään tuottaa hyödyllisiä innovaatioita ja toteuttaa tarpeellisia muutoksia. Tutkimustuloksissa korostuu, että jännitteitä on lähestyttävä monitahoisena kimppuna sen sijaan, että niitä pidettäisiin yksittäisinä johtamisen käytäntöihin liittyvinä organisatorisina hankaluuksina.

Artikkeliväitöskirja sisältää kolme laadullista tapaustutkimusta, joita tarkastellaan 279 päiväkirjakirjoituksen, 23 haastattelun, laajan dokumentaation ja osallistuvan havainnoinnin pohjalta kuudessa empiirisessä artikkelissa. Tapaustutkimusten kohdeorganisaatiot ovat julkinen ja yksityinen mediayhtiö sekä organisaatioiden välinen yhteistyö uudessa luovien alojen klusterissa Suomessa. Tutkimus vaihtaa näkökulmaa läheistä sijaintia klusterien keskeisenä ominaispiirteenä korostavasta aiemmasta tutkimuksesta jaettuun arvonluontiin, joka edellyttää yhteistyösuhteiden kehittämistä arvoverkostoissa.

Sari Virta väittelee Tampereen ylipiston (mediatutkimus) ja Jönköping International Business Schoolin (kauppatieteet) yhteistutkintona. Hänellä on pitkä käytännön kokemus viestintä- ja media-alalta tekijänä ja esimiehenä. Väitöskirja sijoittuu mediajohtamisen tutkimusalalle.

                                          ******

Sari Virran väitöskirja ilmestyy painettuna Jönköpingin yliopiston sarjassa JIBS Dissertation Series; 127, 2018. Väitöskirja ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1945, Tampere University Press 2018.