Geneettiset ja ympäristöstä johtuvat verenpainetaudin riskitekijät TAMRISK-kohortissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34

LL Kirsi Määtän väitöstilaisuus

Genetic and environmental hypertension risk factors in the TAMRISK cohort (Geneettiset ja ympäristöstä johtuvat verenpainetaudin riskitekijät TAMRISK-kohortissa)

Väitöskirja kuuluu lääketieteellisen biokemian alaan.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Heikki Vapaatalo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Nikkari.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Geneettiset ja ympäristöstä johtuvat verenpainetaudin riskitekijät

Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille. Verenpainetauti kuormittaa voimakkaasti terveydenhuoltojärjestelmää ja on maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä terveysongelma. Verenpaineeseen vaikuttavat geneettisten tekijöiden lisäksi ympäristötekijät, kuten ylipaino, suolankäyttö ja liikunnan määrä. Säännölliset terveystarkastukset ovat osa kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyä ja niillä tähdätään sairauksien varhaiseen tunnistamiseen. Iän myötä verenpaine yleensä nousee, mutta geneettiset tekijät voivat aiheuttaa kohonnutta verenpainetta jo nuorella iällä. Kohonneen verenpaineen geneettistä taustaa on maailmanlaajuisesti tutkittu paljon, mutta silti merkittävä osuus on edelleen löytämättä. Tutkimusten perusteella korkean verenpaineen taustalla on monitekijäinen periytyvyys, jolloin yhden geenin vaikutus on hyvin pieni. Perinnöllisyyden osuuden kohonneen verenpaineen taustalla arvioidaan olevan 30-50 %.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen eri kandidaattigeenin vaikutusta verenpaineeseen. Seriini-treoniinikinaasia koodaava geeni STK39 osallistuu natriumin ja kaliumin erityksen säätelyyn munuaisissa. Geenin SLC7A1 puolestaan vaikuttaa L-arginiinin kuljetukseen ja sitä kautta verisuonten supistustilan säätelyyn. Kolmas tutkimuksessa mukana ollut geeni HFE vaikuttaa rauta-aineenvaihduntaan. Aiempien tutkimusten perusteella nämä geenit voisivat olla yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen. Yhteyttä ei aiemmin ole tutkittu suomalaisessa kohortissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin säännöllisten terveystarkastusten vaikutusta painoindeksiin ja verenpaineeseen 15 vuoden seuranta-ajan kuluessa.

Tutkimuksen aineistona oli prospektiivinen TAMRISK eli Tampere adult population cardiovascular risk study –aineisto. Tämä aineisto koostuu tamperelaisille tehdyistä ikäkausittaisista terveystarkastuksista, joihin kuuluu käynti terveydenhoitajan vastaanotolla, kyselylomake ja testitulokset. Tutkimusasetelma oli tapaus-verrokki –tutkimus. Mukana oli hieman tutkimusosasta riippuen noin 445 tapausta ja 770 verrokkia. Tutkimukseen valituilta 50-vuotiailta pyydettiin DNA-näyte geneettistä tutkimusta varten. DNA monistettiin PCR-tekniikalla joko alleelispesifisiä alukkeita käyttäen tai restrikitioentsyymianalyysin avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella STK39-geenin rs6749447 polymorfia oli yhteydessä verenpainetautiin 50-vuotiailla miehillä ja naisilla. SLC7A1-geenin rs41318021 polymorfialla ei ollut yhteyttä verenpainetautiin. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että polymorfian kantajilla oli verrokkiryhmää korkeampi diastolinen verenpaine 35-vuotiaana ja 40-vuotiaana. HFE-geenin rs1799945 polymorfia oli yhteydessä suurentuneeseen verenpainetautiriskiin. Lisäksi verenpaine oli polymorfian kantajilla merkitsevästi korkeampi kuin verrokeilla 35-vuotiaana ja 40-vuotiaana. Eroa ei ollut 45-vuotiaana tai 50-vuotiaana. Säännöllisten terveystarkastusten teho lähtötilanteessa lievästi ylipainoisten keskuudessa oli odotettua heikompi. Terveystarkastuksilla ei pystytty vähentämään painon tai verenpaineen nousua seuranta-ajan kuluessa.

Tässä tutkimuksessa löydettiin kaksi geeniä, jotka suomalaisessa kohortissa olivat yhteydessä suurentuneeseen verenpainetautiriskiin. Verenpainetaudin geenitutkimuksen avulla voidaan tulevaisuudessa kohdentaa verenpainelääkitystä ja mahdollisesti tehostaa lääkevaikutuksia. On tärkeää löytää geenejä, jotka aiheuttavat verenpaineen nousua jo nuorella iällä ja lisäävät huomattavasti sydän- ja verisuonitautien kuormaa myöhemmin.  

                                          ******

Määtän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2438, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1951, Tampere University Press 2018.